PaardenCoach voor jou! is een coachpraktijk voor kinderen, tieners en volwassenen, waarbij een paard of pony wordt ingezet als hulpmiddel.

PaardenCoach voor jou! is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72416971.

BTW-ID nummer: NL001415901B48.

1. Aanmelding: vindt plaats via de telefoon of mail. Liever een gesprek op een nader te bepalen locatie: vraag naar de mogelijkheden! Via de mail wordt u een intakeformulier toegestuurd welke u thuis rustig in mag vullen en daarna kunt retourneren. Naar aanleiding van intakeformulier wordt het doel/doelen voor de coaching vastgesteld.

2. Coachtraject: het is van te voren lastig inschatten hoe lang een traject gaat duren. Ik ga uit van het principe: zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is! De praktijk laat zien, dat minimaal twee sessies nodig zijn om resultaten te behalen. Het bereiken van het door ouders/verzorgers of cliënt beoogde doel valt niet te garanderen. Bij twijfel over effectiviteit worden mogelijkheden voor eventuele verwijzing besproken. Voor een optimaal proces is het van belang dat de coach in het bezit is van relevante informatie. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van deze informatie ligt bij de ouders/verzorgers.  Het is mogelijk dat de coach overleg pleegt of een verslag maakt met en-voor externe hulpverleners of school, alleen na toestemming van cliënt, ouders/verzorgers. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.

3. Evaluatie: na iedere sessie evalueren we even kort met elkaar en wordt in overleg afgesproken of er een vervolg afspraak nodig is.

4. Tarieven: Deze kunt u vinden onder het “kopje”: tarieven. Paardencoach voor jou! valt onder de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Dat betekent dat er geen BTW over de prijs wordt gevraagd. De prijs die u ziet onder tarieven is de prijs die u betaald.

5. Betaling: u ontvangt na iedere sessie een factuur per e-mail. Deze factuur wordt binnen 14 dagen voldaan, conform voorwaarden op de factuur. De factuur voor een traject wordt verstuurd na de tweede sessie. Deze trajectfactuur mag u ook in twee gedeeltes betalen. Dan wordt de factuur verstuurd na de eerste en laatste sessie.
Bij niet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt er een betalingsherinnering gestuurd per mail. U dient dan binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen te voldoen. Wanneer dit niet gebeurd, heeft de coach het recht de coaching op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij wanbetaling schakelt de coach de hulp van een incasso bureau in, op basis van “no cure-no pay”.

6. Afmelding of ziekte: bij verhindering moet de gemaakte afspraak 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit in verband met de huur van de locatie door de coach. Afmelden kan per mail of telefoon/sms.  In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet-annuleren of bij annulering op de dag van de afspraak, zal de  gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij plotselinge ziekte is overleg mogelijk. Wanneer u mij niet treft, dan graag de voicemail inspreken of een bericht sturen via sms.

7. Klachten: ondanks dat kwaliteit en zorgvuldigheid bij PaardenCoach voor jou! erg belangrijk zijn en voorop staan, kan het voorkomen dat u een klacht heeft of niet tevreden bent met de coaching. U kunt dit te allen tijde bespreken en samen proberen we een oplossing te vinden.

8. Privacy: de coach heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessie. Voor overleg met derden, bijvoorbeeld een arts, school of andere betrokken hulpverlening wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers of bij een volwassen cliënt aan de cliënt zelf.

9. Locatie: de coachlocatie bevindt zich op privé terrein. De coachlocatie wordt door PaardenCoach voor jou! gehuurd voor coachsessies. De coachlocatie is alleen te bezoeken na een gemaakte afspraak met PaardenCoach voor jou! via het daarvoor bestemde mailadres of telefoonnummer. Deze kunt u vinden onder het “kopje” Contact op deze site. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de eigenaar zich te begeven in de stallen en het achterhuis van de boerderij of rondom de paddocks/buitenbak. Op het terrein en in de kantine mag niet worden gerookt. U kunt als ouder/verzorger wachten in de daarvoor bestemde kantine of een wandeling maken buiten het erf.

10. Op locatie: PaardenCoach voor jou! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. schade aan paard/pony, locatie, coachee of derden en goederen van coachee of derden. De coachee zorgt voor een gezond paard/pony. Een nette, veilige, rustige en paard vriendelijke omgeving om te kunnen coachen. PaardenCoach voor jou! behoudt zich het recht om bij eventuele twijfel de locatie vooraf te komen bezoeken onder vergoeding van het aantal gereden kilometers. Bij twijfel zal PaardenCoach voor jou! dit bespreken met de coachee en samen zoeken naar een alternatief.